Informacje dla rodzicow

Przedszkole nr 1- Plan współpracy z rodzicami na 2010 rok

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI DZIECI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W BOCHNI PRZYJĘTY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulacje statutowe, rozdz. VIII §50-54

§ 50

Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:
1/ przestrzeganie statutu przedszkola;
2/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3/ respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
4/ przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo,
5/ terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
6/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
7/ niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 51

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:
1/ zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola oraz programami nauczania w danym oddziale,
2/ uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3/ uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze odpowiednich metod,
4/ przekazywania dyrektorowi, nauczycielom, wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,
5/ przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo: Radę Rodziców.

§ 52

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola uchwałą Rady Pedagogicznej mogą otrzymać list pochwalny od Dyrektora placówki.

§ 53

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze są organizowane;
1/ zebranie ogólne: 1 raz w roku
2/ zebrania otwarte: 2 razy w roku.

§ 54

Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
1/ zebrania ogólne, otwarte i grupowe,
2/ konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,
3/ zajęcia otwarte.

Rodzice w Miejskim Przedszkolu nr 1 mają zapewniony dostęp do bieżących informacji z życia przedszkola, czemu służą zamieszczane ogłoszenia w:

  • "Kąciku dla Rodziców";
  • informacje wychowawców przy salach przedszkolnych;
  • informacje na stronie BIP;
  • zamieszczane bieżące wiadomości na stronie projektu "Bocheńskie przedszkolaki- inwestycja w przyszłość".

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA- Plan współpracy na rok 2009/2010