Informacje dla rodzicow

Przedszkole nr 1- Ramowy rozkład dnia

Aneks nr 1 do Statutu Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni

PODSTAWA PRAWNA:

1. &9 ust. 1 ramowego statutu publicznego przedszkola (Zał. nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4 poz. 17)

6:30 - 8.30
- Schodzenie się dzieci- powitanie dzieci, czynności organizacyjne, opiekuńcze, samoobsługowe i inne;
- Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela (okazje edukacyjne)- w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze- rozwijające umiejętności manualne dzieci- indywidualne lub zespołowe.
- Działalność zorganizowana np.:
Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjno- stymulująco kompensacyjnym i wychowawczym (praca z dzieckiem zdolnym i z przejawiającym zaburzenia rozwojowe);
Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę);
Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów).
Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.

8:30 - 9:00 ŚNIADANIE
- Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.
- Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych.
- Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
- Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków- edukacja zdrowotna.

9:00 - 10:00
Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne z całą grupą. Realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego, wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole. Prace porządkowe przed wyjściem na plac zabaw.

10:00 - 11:00
Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie na boisku, w parku itp. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw- obserwacje przyrodnicze, prace: gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.

11:00 - 11.30
- Zabawy i ćwiczenia organizowane przez nauczyciela ;
- Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem i potrzebami dzieci.
- Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.

11:30 - 12:00 OBIAD
- Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.
- Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych.
- Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
- Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków- edukacja zdrowotna.

12:00 - 14:00
Odpoczynek poobiedni. Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, praca indywidualna, praca z tekstem literackim.

11.30 - 16.30 (ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRZEKRACZAJĄCYCH MINIMUM PROGRAMOWE):
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy ruchowe na placu zabaw, wycieczki i spacery m. in. obserwacje przyrodnicze, prace: gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze na placu zabaw. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych. Zawody sportowe, zajęcia z zakresu terapii, zajęcia dodatkowe itp.- zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

14:00 - 14:30 PODWIECZOREK
Realizacja treści związanych z wychowaniem zdrowotnym.

14:30 - 16:30
Organizacja zajęć dodatkowych. Zabawy dowolne, oglądanie bajek, zabawy ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

Realizacja programu wychowania przedszkolnego w zakresie treści podstawy programowej: 6.30- 11.30 (tj. 5 godz.)

Ramowy rozkład dnia obowiązuje do 31 sierpnia 2011 r.

Ustalono na wniosek Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni w dniu: 18 II 2011 r.

*Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci oraz przyjętą przez nauczyciela pedagogiczną koncepcją pracy z grupą. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz na właściwe zachowanie proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej:
Zgodnie z podstawą programową zastosowano następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu przeznaczono na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie,przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel dowolnie zagospodarowuje (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).