Informacje o projekcie

„BOCHEŃSKIE PRZEDSZKOLAKIINWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 12 marca 2009 r. Burmistrz Miasta Bogdan Kosturkiewicz oraz Skarbnik Miasta Grażyna Zioło podpisali umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację projektu pn. „Bocheńskie przedszkolaki – inwestycja w przyszłość”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Całkowita wartość projektu 1.848.781,07 zł, w tym otrzymana kwota dofinansowania 1.571.463,91 (85%). Okres realizacji projektu: 18.08.2008 r. – 31.08.2011 r.

Celem ogólnym niniejszego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta Bochnia i zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej możliwie największej liczbie dzieci.

Cele szczegółowe projektu:
- Rozwój sieci przedszkoli w mieście Bochnia
- Dostosowanie oferty przedszkoli do rzeczywistych potrzeb dzieci poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego aktywności i zabawie dzieci, wspierającego indywidualny rozwój dziecka.

Grupę docelową projektu stanowi 175 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Bochnia.

Główne działania w projekcie:
1. Utworzenie i prowadzenie 1 oddziału w Przedszkolu nr 4
2. Utworzenie i prowadzenie 1 oddziału w Przedszkolu nr 5
3. Utworzenie i prowadzenie 3 oddziałów nowego przedszkola nr 1
4. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektu
5. Promocja projektu
6. Audyt projektu.

W ramach projektu przewiduje się:
- wynagrodzenie personelu dydaktycznego,
- doposażenie oddziałów w materiały i pomoce dydaktyczne, gry i zabawki, kąciki tematyczne, instrumenty muzyczne,
- doposażenie oddziałów w niezbędne meble i wyposażenie,
- podniesienie bezpieczeństwa dzieci– instalacja systemów monitoringu i systemów do wywoływania dzieci,

Realizacja projektu przyczyni się również do:
- wyrównywania szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym,
- podniesienia bezpieczeństwa dzieci ,
- podniesienia jakości edukacji przedszkolnej w placówkach objętych projektem,
- rozbudzenia aktywności twórczej dziecka, nabycia umiejętności współpracy z innymi, akcentowania własnej osobowości oraz tolerancji dla innych poglądów i zachowań,
- uspołecznienia dzieci, ich rozwoju emocjonalno-społecznego i umysłowego, a tym samym stworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

Gry i zabawy

Pobaw się